předchozí kapitola   následující kapitola

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

ALT - alaninaminotransferáza
AP - angina pectoris
AST - aspartátaminotransferáza
AV - atrioventrikulární
ax. - axilární
BLRT - blok levého raménka Tawarova
BPRT - blok pravého raménka Tawarova
Ca - vápník
CK - kreatinkináza
CLC - Clerc-Levy-Christesco (syndrom)
CNS - centrální nervový systém
dif. dg. - diferenciální diagnóza
EKG - elektrokardiografie, elektrokardiogram
ES - extrasystola
ICHS - ischemická choroba srdeční
IM - infarkt myokardu
K - draslík
KES - komorová extrasystola
LAH - levý přední hemiblok (angl. zkratka - left anterior hemiblock)
LBBB - viz BLRT (angl. zkratka left bundle branch block)
LGL - Lown-Ganong-Levine (syndrom)
LKS - levá komora srdeční
LPH - levý zadní hemiblok (angl. zkratka - left posterior hemiblock)
LTR - levé Tawarovo raménko
MDCL - medioklavikulární
mV - milivolt
mzžb - mezižebří
PKS - pravá komora srdeční
PTR - pravé Tawarovo raménko
RBBB - viz BPRT (angl. zkratka - right bundle branch block)
SA - sinoatriální
SES - supraventrikulární extrasystola
stp. - stav po
WPW - Wolff-Parkinson-White (syndrom)

předchozí kapitola   následující kapitola

Counter.cz