předchozí kapitola

STIMULOVANÝ RYTMUS

Pokud srdce nemá patřičný vlastní rytmus a komory nestačí přečerpat dostatečný objem krve, pak
je indikováno použití umělých srdečních stimulátorů.

Protože se pro stimulaci používají unipolární elektrody (druhý pól tvoří kovový plášť stimulátoru),
projeví se na EKG vyslaný impuls charakteristickým artefaktem. Stimulovaný rytmus má zcela jasný
EKG obraz, a neměl by být přehlédnut.

EKG obraz stimulovaného rytmu charakterizuje:
a) nález typických ostrých krátkodobých kmitů, které se označuji "pace", "flick", "spike", "strick", 
     nebo také česky "fous". Dají se rozpoznat ve všech svodech.
b) aberantní široké komorové komplexy, které mají nejčastěji tvar bloku levého raménka, jelikož 

     elektroda je nejčastěji zavedena do pravě komory (tím dochází k abnormálnímu šíření vzruchu 
     po komorách - nejprve se tedy stimuluje pravá komora a pak i levá). Aberantní komorové 
     komplexy předchází již zmíněný ostrý krátkodobý kmit.

 

Obr. 76 EKG obraz stimulovaného rytmu.
* označuje abnormální kmit (‚.fous")

Indikace kardiostimulace: hlavní indikací jsou AV blokády II. a III. stupně, zejména spojené se
srdečními synkopami nebo se srdečním selháním.

Elektrická stimulace srdce může být: 1. dočasná
                                                                       2. trvalá

1. Dočasná stimulace - jde o aplikaci elektrických impulsů pro krátkodobé použití (dny až týdny) u 
    náhle poruch AV převodu. Stimulační elektroda se nejčastěji zavádí do dutiny pravé komory 
    cestou v. subclavia.
Zdroj vzniklých  energie je mimo tělo nemocného.

2. Trvalá stimulace - jde o dlouhodobou elektrickou stimulaci, přičemž zdroj energie je implantován 
     do těla pacienta.

 

Obr. 77 EKG obraz u kardiostimulace typu "fixed rate"

 

Obr. 78 EKG obraz typu "on demand". Uprostřed je vlastní rytmus s dostatečně rychlou akcí komor.
Po jeho zpomalení (na začátku a konci záznamu) se ujímá funkce kardiostimulátor.

předchozí kapitola

Counter.cz