předchozí kapitola   následující kapitola

HYPERTROFIE SRDEČNÍCH KOMOR

Diagnóza hypertrofie komor je z klinického hlediska důležitá, protože ukazuje, že srdeční komora
byla dlouhodobě vystavena hemodynamicky závažnému zatížení. Dnes je suverénní metodou k
poznání hypertrofie komor echokardiografie. Diagnóza hypertrofie podle EKG je méně spolehlivá.

Anatomicky se hypertrofie projevuje zesílením stěny levé komory nad 12 mm, pravé komory nad
5 mm.
Hypertrofie může být:
-koncentrická - při odporové zátěži (systolické tlakové přetížení, např. u arteriální hypertenze,  
  aortální stenózy)
-excentrická   - při objemové - volumové zátěži (diastolické přetížení LKS), např. u aortální nebo 
  mitrální insuficience

Základní charakteristické EKG známky hypertrofie levé či pravé komory:
1. Zvýšení amplitud kmitů R, event. S ve svodech jak končetinových, tak zejména hrudních.
2. Elektrická osa srdeční se stáčí ve směru zvětšené komory.
3. Doba aktivace hypertrofické komory se prodlužuje a QRS komplex se rozšiřuje.
4. Změny na úseku ST-T (čili změny v repolarizační fázi) - nazývají se komorovým přetížením
a  
    vznikají zejména u odporových zátěží.

HYPERTROFIE LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ

Pro diagnózu hypertrofie LKS mají hlavní význam voltážová kritéria hypertrofie LKS (viz tabulka), z
nich má největší cenu Sokolowův index, popř. index McPhie, které postačují k vyslovení diagnózy
hypertrofie LKS podle EKG (není tedy třeba nález všech voltážových kritérii pro stanovení diagnózy).

Voltážová kritéria pro hodnocení hypertrofie LKS:
Sokolowův-Lyonův index: S V1,2 + R V5,6 ³ 35 mm (u mladých ³ 45 mm)
Index McPhie: max. S + max. R v hrudních svodech ³ 40 mm
Lewisův index: R I + S III ³ 25 mm
R aVL ³ 11 mm (při levotypu)
R aVF ³ 20 mm (při pravotypu)
S V1,2 ³ 25 mm
R V5,6³ 25 mm

 

Obr. 26 EKG změny u hypertrofie LKS s přetížením

Upozornění:

Hypertrofie se špatně diagnostikuje u lidí otylých (tuk je špatným vodičem) a u stavů po IM laterální
stěny. U mladých lidí a asteniků je naopak falešná pozitivita (tzn. EKG nález je pozitivní, ale při
ECHO srdce je nález normální). Proto u mladých lidí jsou přísnější kritéria. U změn
v oblasti ST-T
nutno odlišit digitálisové nebo ischemické změny.

Další EKG změny při hypertrofii LKS:
-elektrická osa srdeční se otáčí doleva
-v hrudních svodech je rotace proti směru hodinových ručiček; již samotný nález rotace proti 
  směru ručiček by měl vzbudit podezření na hypertrofií LKS
-důležité změny jsou v oblasti ST-T (tzv. známky z přetížení) a to descendentní deprese ST s 
  negativní vlnou T ve svodech I, aVL, V5 a V6. Tato známka je hlavně u odporové zátěže LKS se 
  systolickým přetížením (hypertenzní nemoc, aortální stenóza). U objemového (diastolického) 
  přetížení většinou změny v oblasti ST-T nebývají.

 2. HYPERTROFIE PRAVÉ KOMORY SRDEČNÍ

Svalovina pravé komory je slabší než levé. Aby se pravá komora uplatnila, musí být její hypertrofie
pokročilá. Diagnostická cena EKG pro hypertrofii PKS není ani 50%.

Diagnostická kritéria hypertrofie PKS se opírají zejména o:
-přímé známky (napěťová kritéria).
-nepřímé známky (většinou odrážejí polohové změny)
-elektrická osa srdeční se vertikalizuje
  descendentní deprese ST s negativní vlnou T ve V1,2 jako známka přetížení pravé komory
-v hrudních svodech se objevuje rotace ve směru hodinových ručiček a ve V5,6 vzniká RS.

Poznámka:

Nepřímé známky většinou odrážejí polohové změny (např. při akutní dilataci pravé komory
z plicní embolizace se
často objeví pouze inkompletní BPRT (RBBB) s rSr',s rotací elektrické osy
ve směru hodinových ručiček v hrudních svodech a symetricky invertované vlny T ischemického
typu nad pravým srdcem V1-3).

Známky hypertrofie pravé komory srdeční:

 Přímé známky

 Nepřímé známky

RV1³ 7mm
R/S ve V1³1
RV1+SV5³ 10,5 mm
qR ve V1 při vyloučení léze
inkompletní BPRT + R´³ 10 mm
kompletní BPRT + R´³15mm
přetížení pravé komory V1,V2

SV5³ 7 mm
RV5<= 5 mm
R/S ve V5<= 1
vysoké RaVR
inkompletní BPRT + R´< 10 mm
kompletní BPRT + R´< 15 mm
negativní T ve V1-V3
P-pulmonale
RS ve V5/RS ve V1< 10

 

Hodnocení:
Pozitivní diagnóza hypertrofie PKS - přítomnost 2 přímých známek
Pravděpodobná diagnóza - 1 přímá + 1 nepřímá známka nebo 2 a více nepřímých známek
Sporná diagnóza - jen 1 přímá nebo 1 nepřímá známka

 

Obr. 27 EKG známky hypertrofie PKS

předchozí kapitola   následující kapitola

Counter.cz